Zamknij

Regulamin

Regulamin porządku i bezpieczeństwa podczas Polish Businesswoman Congress.

Szanowni Państwo mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo i porządek podczas Polish Businesswoman Congress prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem

§1
Niniejszy regulamin dotyczy uczestników oraz wystawców XII Polish Businesswoman Congress mającego miejsce w dniu 18 września 2024 roku ARCHE KRAKOWSKA HOTEL Aleja Krakowska 237/U1, Warszawa

organizowanego przez Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, NIP: 5242755673 REGON: 146422512 z siedzibą przy ul. Dobra 7, lok. 34, 00-384 Warszawa.
§2
Uczestnik według powyższego regulaminu to osoba, która zarejestrowała się na Polish Businesswoman Congress, została zaproszona przez wystawcę, wygrała bilet w drodze konkursu lub reprezentuje media patronujące wydarzeniu.
§3
Wystawca według powyższego regulaminu to osoba, która wystawia się w postaci stoiska na kongresie lub rozdaje materiały promocyjne.
§4
Zarówno wystawcy, jak i uczestnicy kongresu biorąc udział w kongresie zobowiązują się do przestrzegania poniższego regulaminu, który ma na celu wspólne bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców.
§5
Uczestnicy zobowiązują się do niepozostawiania bez opieki swoich rzeczy ( torebek, kurtek, it..). Za zagubione rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 6
Wystawcy zobowiązują się do nie pozostawiania bez niczyjej opieki stoiska. Za zagubione rzeczy pozostawione bez opieki w obrębie stoiska wystawcy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 7
Wystawcy kongresu zobowiązują się do przygotowania stoisk przed rejestracją uczestników kongresu. Rejestracja uczestników kongresu odbywa się w dniu 18.09.2024 r. w godz. 10:00-11:00. Wystawcy zobowiązują się mieć gotowe stoisko w dniu 18.09.2024  od godz. 10:00. Ustawianie stoisk jest możliwe w dniu 17.09.2024 w godz. 22:00 lub w dniu 18.09.2024 r. w godzinach 06:00 – 10:30 Obowiązuje zakaz rozkładania stoiska, w momencie wchodzenia na część wystawienniczą uczestników kongresu. Demontaż stoiska jest możliwy nie wcześniej jak od godz. 20:30 w dniu 18.09.2024  r. Wystawca zobowiązuje się zabrać swoje rzeczy, ponieważ nie ma możliwości ich przechowywania. Organizator nie odpowiada za rzeczy niezabrane przez wystawcę. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania porządku na swoim stoisku, nie pozostawania na nim zbędnych rzeczy, opakowań oraz do nie puszczania muzyki powyżej 70 dB.
§ 8
Zabronione jest wnoszenie na teren Kongresu broni, amunicji i materiałów wybuchowych
oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Kongresu.

§ 9

Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Kongresu zwierząt.

§10

Teren Kongresu zabezpieczany jest przez służby ochrony na zlecenie Organizatora.

§11

Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Kongresu, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Personel do dozoru stoiska można zamówić poprzez Organizatora.

§12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców Kongresu oraz Uczestników, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

§13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców Kongresu oraz Uczestników spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub sieci komputerowej.

§14

Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenów Kongresu, o których mowa w punkcie 10.

§15

Wystawcy Kongresu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach Kongresu.

§ 16
Organizator powziął wszelkie środki ostrożności takie jak:
-nie zapraszanie na wydarzenie zagranicznych wystawców
-zwielokrotnione sprzątanie i mycie powierzchni balustrad, klamek i luster,
–zamieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym,
-wyposażenie w termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała
–bieżący monitoring komunikatów instytucji takich jak: GIS, Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), Sanepid
-bezpłatne wydawanie maseczek ochronnych wszystkim uczestnikom wydarzenia

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia kongresu max. o półtora godziny.
W takich przypadkach wystawcy oraz uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej lub za zakup biletów uczestnictwa w kongresie.

§18

XII Polish Businesswomen Congress nie jest wydarzeniem masowym zatem nie obowiązuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety oraz za stoiska z powodu koronowirusa.

§19

Uczestnicy XII Polish Businesswoman Congress są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego:

1) dezynfekcji dłoni – płyn dezynfekujący znajduje się w dozownikach na terenie Hotelu
2) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica), zapewnionymi we własnym
zakresie,
3) dezynfekcji dłoni mydłem antybakteryjnym w przypadku korzystania z toalet;
5) przestrzegania wytycznych i informacji przekazywanych przez pracowników Organizatora, związanych z
utrzymaniem zasad zgodnych z wytycznymi urzędów.

§20

Organizator zastrzega sobie zwrot pieniędzy za zakupiony bilet w terminie większym niż dwa tygodnie do planowanego wydarzenia. Z kolei w terminie równym i mniejszym niż dwa tygodnie do planowanego wydarzenia nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet ze względu na poniesione koszty Organizatora. W takiej sytuacji uczestnik może bilet odsprzedać lub podarować innej osobie.

§21

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.