Zamknij

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w eventach/kongresach i innych wydarzeniach organizowanych przez magazyn Businesswoman & life

(obowiązuje od 01.01.2012. na czas nieokreślony)

  • 1.

Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, iż na imprezie przebywa na własną odpowiedzialność. Korzystając z zaproszenia zobowiązany jest do przestrzegania poleceń, regulaminów i zarządzeń osób odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w warunkach regulaminu zasad, poleceń osób odpowiedzialnych za porządek oraz zaleceń osób .

  • 2.

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia zdrowia lub życia impreza zostanie przerwana, a jej uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów i ochrony. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika nie przestrzegającego zasad regulaminu.

  • 3.

Zakaz wstępu na imprezę dotyczy: a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki, b) osób będących pod wyraźnym wpływem środków odurzających oraz alkoholu, c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

  • 4.

Z lokalu zostaną usunięte osoby, które: a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób oraz mienia, b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

  • 5.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione, zniszczone, skradzione rzeczy osobiste uczestników.

  • 6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora.

  • 7.

Każdy uczestnik poprzez skorzystanie z zaproszenia i udział w imprezie godzi się automatycznie na wykorzystanie zdjęć z jego podobizną w magazynie Businesswoman & life oraz na portalu www.businesswomanlife.pl.

  • 8.

Uczestnikowi, który na dwa tygodnie przed wydarzeniem zgłasza rezygnację nie przysługuje zwrot za zakupiony ebilet. W takie sytuacji uczestnik może przekazać ebilet innej osobie, która będzie uczestniczyć w wydarzeniu w jego imieniu

  • 9.

Uczestnik bez uprzedniej zgody organizatora nie może filmować wydarzenia